ข่าวกิจกรรม

ประกวดออกแบบและจัดระเบียบป้าย ศูนย์อาหารและบริการ 1 Complex
on กรกฎาคม 3, 2018 at 1:34 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดออกแบบและจัดระเบียบป้าย ศูนย์อาหารและบริการ 1 Complex

ศูนย์อาหารและบริการ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างย่านที่พักอาศัยและเขตการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้บริการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหารฯ เช่น ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร และร้านค้าต่างๆ กล่าวได้ว่าศูนย์อาหารและบริการ 1 เป็นสถานที่ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายพัฒนาศูนย์อาหารและบริการให้มีความสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านภูมิทัศน์ ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ระบบการจัดการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทุกประเภท เพื่อเน้นให้นักศึกษามาใช้บริการมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความพร้อมต่อการให้บริการของศูนย์อาหารและบริการ 1 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของป้ายศูนย์อาหารฯด้านหน้าอาคาร เพื่อความเหมาะสมต่อพื้นที่และสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ โดยสนับสนุนให้ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อปรับปรุงในครั้งนี้ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดระเบียบพื้นที่และคัดเลือกแบบป้ายการศูนย์อาหารและบริการ 1 ที่เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์กิจการภายในศูนย์อาหารและบริการ 1 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการตัดสิน หรือคณะผู้จัดการประกวด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด กติกาในการประกวด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้ครบถ้วน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สร้างความโดดเด่นของศูนย์อาหารและบริการ […]

Read more ›
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561
on มิถุนายน 1, 2018 at 9:47 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในหัวข้อ มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคป้องกันโรคระบาดสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดนัดแผงลอย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ การอบรมสุขาภิบาลอาหารในครั้งนี้ แบ่งช่วงของการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นรอบการอบรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาดมอดินแดง และ จุดผ่อนปรน และช่วงบ่าย เป็นรอบการอบรมรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการศูนย์อาหารและบริการ ผู้ประกอบการตลาดนัดเปิดท้ายศูนย์ประชุมฯ หอแปดหลัง และหอเก้าหลัง โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 รุ่น ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ ในการแข่งขันกีฬามอดินแดงเกมส์ (โดย อาจารย์ พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย (โดย คุณประกาย พิทักษ์) อาหารรักษ์ไตและเมนูชูสุขภาพ […]

Read more ›
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2561
on พฤษภาคม 30, 2018 at 4:57 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในครั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรของการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ โดยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์และสารเคมีดับเพลิง และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการระวังและป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ การสาธิต การค้นหา ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และการฝึกจำลองสถานการณ์แผนการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ซึ่งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินได้ฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพและฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยได้รับความดูแลและคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด   ดูรูปภาพทั้งหมด : https://bit.ly/2s7ZlR5 ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Read more ›
ประกาศพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณจุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว
on พฤษภาคม 30, 2018 at 3:32 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณจุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะพิจารณาให้สิทธิใช้พื้นที่แก่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณ จุดผ่อนปรนและบูธชั่วคราว ภายในบริเวณศูนย์อาหารและบริการต่างๆ ในการดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกระบวนการเข้ารับพิจารณาคัดเลือก ตามประกาศเลขที่ 1232/2561 พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 1 บูธชั่วคราวศูนย์อาหารและบริการ 3 จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเช้า จุดผ่อนปรนตลาดหนองแวงเย็น จุดผ่อนปรนตลาดมอดินแดงเช้า  โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อซื้อเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113 กำหนดการของกระบวนการรับสมัคร สามารถอ่านรายละเอียดของประกาศได้ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของศูนย์อาหารและบริการ หรือดาวน์โหลดได้ที่  […]

Read more ›
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)
on มีนาคม 26, 2018 at 9:30 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย)

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจและให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) 23 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำการป้องกันโรคอหิวาตกโรค ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) ด้วยในช่วงเดือนมีนาคมเป็นเดือนเริ่มต้นของฤดูร้อน ซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนนั้นทำให้เชื้อโรคโดยเฉพาะแบคทีเรียสามารถเติบโตได้ดี ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคทางเดินอาหารต่างๆ เช่น ท้องร่วง อหิวาตกโรค ฯลฯ ซึ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้พบปัญหาดังกล่าว ทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ประสานกับทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความสะอาดของร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) โดยได้มีการตรวจสอบพื้นที่เกี่ยวกับสุขลักษณะของพื้นที่ประกอบอาหารและผู้ประกอบอาหาร รวมถึงได้มีการให้คำแนะนำสำหรับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคท้องร่วงและอหิวาตกโรค แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในศูนย์อาหารฯ ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม   กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th

Read more ›
ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ณ ตลาดมอดินแดง
on มีนาคม 14, 2018 at 9:29 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ณ ตลาดมอดินแดง

13 มีนาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องสำอาง ณ ตลาดมอดินแดง ตามที่ได้มีข่าวบุกจับแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่จังหวัดนครราชสีมานั้น ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้เชิญคณาจารย์และนักศึกษาที่มีความรู้และทักษะทางด้านการตรวจสอบฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง เพื่อร่วมตรวจร้านค้าที่ตลาดมอดินแดง โดยมี ผศ.ทิพาพร กาญจนราช ,ผศ.รักษวร ใจสะอาด และ นักศึกษาปริญญาโท จากคณะเภสัชศาสตร์ร่วมดำเนินการในครั้งนี้ ร้านที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอางภายในตลาดมอดินแดงมีทั้งหมด 2 ร้าน หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้านแล้ว จึงได้มีการแนะนำการนำสินค้าที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งทางผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี        ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม กลับหน้าหลัก >>> http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Read more ›
เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์อาหารและบริการ 2 “โรงชายชั่วคราว”
on ธันวาคม 26, 2017 at 8:04 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, จดหมายข่าว GuideService

เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์อาหารและบริการ 2 “โรงชายชั่วคราว”

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์อาหารและบริการ 2 ชั่วคราว (โรงชาย) สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับ ผู้ประกอบการศูนย์อาหารและบริการ 2 จัดงานทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นสิริมงคลในการเปิดให้บริการศูนย์อาหารใหม่ ด้วยสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มีกำหนดการปิดเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างศูนย์อาหารและบริการ 2 (โรงชาย) จึงได้มีการย้ายพื้นที่ให้บริการมายังโรงจอดชัตเติลบัสเดิม บริเวณข้างสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์อาหารชั่วคราว โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินจึงร่วมกับผู้ประกอบการ จัดงานทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในพื้นที่ สำหรับกิจกรรมในวันเปิดศูนย์อาหาร นอกจากการทำบุญตามพิธีทางศาสนาแล้ว ผู้ประกอบการร้านค้าในศูนย์อาหารฯ ได้พร้อมใจกันแจกอาหารทานฟรีเพื่อฉลองการเปิดศูนย์อาหารใหม่ มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศในศูนย์อาหารนั้นมีความครึกครื้น อิ่มอกอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับ  ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

Read more ›
on ธันวาคม 2, 2017 at 5:35 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

เปิดรับสมัครให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560เนื่องจากมีบัณฑิตและญาติบัณฑิตเข้าร่วมในงานจำนวนมาก เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากรในการเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึก สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จึงได้จัดพื้นที่ให้บริการสินค้าและอาหาร ระหว่างวันที่ 11 – 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานรับปริญญาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสมัครเพื่อเช่าพื้นที่ขายสินค้าและอาหาร สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการรับสมัคร จะแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ รอบแรก : สมัครเพื่อเข้าร่วมการประมูล ยื่นใบสมัคร 1 – 6 ธันวาคม 2560  ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ (ประมูลพื้นที่ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560) รอบเพิ่มเติม : สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 9 ธันวาคม 2560 จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 […]

Read more ›
เปิดรับสมัครให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560
on ตุลาคม 20, 2017 at 5:21 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครให้เช่าพื้นที่ขายสินค้า งานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชาน้ำ” ประจำปี 2560 Sithan KKU Festival 2017 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานนอกจากกิจกรรมการลอยกระทงแล้ว ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลาย อาทิ การประกวดวงดนตรีพื้นเมือง การฉายหนังกลางแปลง การแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่งหมอลำจากคณะระเบียบวาทะศิลป์ การออกร้านจากนักศึกษาคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขบวนแห่กระทง และร้านขายสินค้าอาหารมากมายภายในงาน สำหรับผู้ที่มีความสนใจสมัครเพื่อเช่าพืื้นที่ขายกระทง อาหาร และสินค้า สามารถติดต่อสมัครได้ที่ สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารศูนย์อาหารและบริการ1 (คอมเพล็กซ์) ชั้น 2 ( โทรศัพท์ 043009700 เบอร์ต่อภายใน 42113 ) สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของประกาศและใบสมัครได้ที่  https://drive.google.com/file/d/0B9kZ4o7DGSizUThzVTVyMU4yWFE/view?usp=sharing กำหนดการรับสมัคร   ตารางกิจกรรมภายในงาน จากเพจ Sithan KKU Festival   https://www.facebook.com/SithanKKUFestival/   ข่าว : ปวิชญา

Read more ›
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจประเมินร้านค้า
on กันยายน 28, 2017 at 8:57 am / in ข่าวกิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการตรวจประเมินร้านค้า

แบบฟอร์มการตรวจประเมินร้านค้า สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดาวน์โหลดได้ที่ >>> https://drive.google.com/open?id=0ByQXDKOvjQEsYWswUTYtRHZlT28 หรือ SCAN QR CODE  

Read more ›