ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับผู้ประกอบการ ประจำปี 2561

วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินจัดอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในครั้งนี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรของการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยในครั้งนี้ โดยผู้ประกอบการในความดูแลของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ได้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการใช้อุปกรณ์และสารเคมีดับเพลิง และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการระวังและป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

การอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายในหัวข้อ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ การสาธิต การค้นหา ช่วยเหลือ และการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และการฝึกจำลองสถานการณ์แผนการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) ซึ่งผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินได้ฝึกปฏิบัติการซ้อมอพยพและฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดยได้รับความดูแลและคำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด

 

ดูรูปภาพทั้งหมด : https://bit.ly/2s7ZlR5

ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments