ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2561

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จัดการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในหัวข้อ มาตรฐานอาหารและความปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภคป้องกันโรคระบาดสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดนัดแผงลอย ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (กองกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้มาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

การอบรมสุขาภิบาลอาหารในครั้งนี้ แบ่งช่วงของการอบรมเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้า เป็นรอบการอบรมรุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการตลาดมอดินแดง และ จุดผ่อนปรน และช่วงบ่าย เป็นรอบการอบรมรุ่นที่ 2 ประกอบด้วย ผู้ประกอบการศูนย์อาหารและบริการ ผู้ประกอบการตลาดนัดเปิดท้ายศูนย์ประชุมฯ หอแปดหลัง และหอเก้าหลัง โดยผู้ประกอบการทั้ง 2 รุ่น ได้รับฟังการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ ในการแข่งขันกีฬามอดินแดงเกมส์ (โดย อาจารย์ พญ.เสาวนันท์ บำเรอราช) มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัย (โดย คุณประกาย พิทักษ์) อาหารรักษ์ไตและเมนูชูสุขภาพ (โดย คุณสายสมร พลดงนอก) และแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติตามฐานต่างๆ ได้แก่ การล้างมือและการใส่เครื่องแต่งกาย เมนูชูสุขภาพและอาหารรักษ์ไต สุขภาพมือและตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารและภาชนะ และ ความรู้เรื่องกฎระเบียบร้านค้า ร้านอาหาร ตลาดนัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาศูนย์อาหารและบริการในด้านสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีมาตรฐานและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

ภาพ/ข่าว : ปวิชญา มุ่งงาม

กลับหน้าหลัก http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments