ประกวดออกแบบและจัดระเบียบป้าย ศูนย์อาหารและบริการ 1 Complex

ศูนย์อาหารและบริการ 1 ตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นระหว่างย่านที่พักอาศัยและเขตการศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้บริการ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์อาหารฯ เช่น ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ที่ทำการไปรษณีย์ ธนาคาร และร้านค้าต่างๆ กล่าวได้ว่าศูนย์อาหารและบริการ 1 เป็นสถานที่ที่สะท้อนภาพวิถีชีวิตและคุณภาพชีวิตของชุมชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงมีนโยบายพัฒนาศูนย์อาหารและบริการให้มีความสมบูรณ์แบบ ทั้งในด้านภูมิทัศน์ ด้านคุณภาพของสินค้าและบริการ ระบบการจัดการต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมทุกประเภท เพื่อเน้นให้นักศึกษามาใช้บริการมากขึ้น และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุให้กับนักศึกษาที่ต้องเดินทางไปใช้บริการภายนอกมหาวิทยาลัย

ดังนั้น ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และความพร้อมต่อการให้บริการของศูนย์อาหารและบริการ 1 จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างของป้ายศูนย์อาหารฯด้านหน้าอาคาร เพื่อความเหมาะสมต่อพื้นที่และสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการ โดยสนับสนุนให้ นักศึกษา บุคลากร รวมถึงศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการออกแบบเพื่อปรับปรุงในครั้งนี้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อจัดระเบียบพื้นที่และคัดเลือกแบบป้ายการศูนย์อาหารและบริการ 1 ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
  2. เพื่อจัดระเบียบป้ายประชาสัมพันธ์กิจการภายในศูนย์อาหารและบริการ 1
  3. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการ มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมส่งผลงาน

  1. นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ การศึกษา และอาชีพ
  2. ไม่อนุญาตให้คณะกรรมการตัดสิน หรือคณะผู้จัดการประกวด ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

กติกาในการประกวด

  1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกใบสมัครตามแบบเสนอผลงาน ตามที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นกำหนดให้ครบถ้วน
  2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ สร้างความโดดเด่นของศูนย์อาหารและบริการ สวยงาม ทันสมัย และเป็นระเบียบเรียบร้อย เหมาะสมต่อการใช้งาน
  3. ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบรูปลักษณ์ป้ายชื่อศูนย์อาหารและบริการ 1 ใหม่ และออกแบบการจัดวางพื้นที่เช่าเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาของผู้ประกอบการ จำนวน 7 ราย บริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารและบริการ 1
  4. ผลงานที่ออกแบบสามารถสร้างสรรค์ได้ไม่จำกัดรูปแบบ โดยอิงพื้นที่จริงของบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) เป็นหลัก

พื้นที่ป้ายบริเวณหน้าศูนย์อาหารและบริการ 1 (ปัจจุบัน)

ป้ายบริเวณหน้าศูนย์อาหารและบริการ 1 ปัจจุบัน

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถอ่านประกาศหลักเกณฑ์การประกวด และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1bcHOWje-Wj4piytneq5uo2fbYV3d9SsF?usp=sharing

โดยทางศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง 31 กรกฎาคม 2561

 

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments