ข่าวประชาสัมพันธ์ — กุมภาพันธ์ 14, 2019 at 3:17 am

รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้บริการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร (รอบ2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ เพื่อให้บริการด้านการทำความสะอาดภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้รับประทานอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการภายในศูนย์อาหารและบริการ 2 โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังนี้

สถานที่ดำเนินกิจการ
 ห้องหมายเลข 2115 ชั้น 1 ศูนย์อาหารและบริการ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขนาดพื้นที่ 36 ตารางเมตร

ผู้ยื่นความประสงค์ขอดำเนินการ ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้
– เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
– ดำเนินกิจการ หรือรับผิดชอบกิจการด้วยตนเอง
– ไม่เป็นบุคคลที่มีข้อพิพาททางคดีกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาก่อน หรือในปัจจุบัน
– ไม่เป็นบุคคลที่ถูกแจ้งเวียนเป็นผู้ผิดสัญญาหรือทิ้งงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ วิกลจริต หรือเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ หรือโรคติดต่อเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสังคม
– ไม่เคยกระทำผิดกฎหมาย หรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดกฎหมาย ยกเว้นการกระทำผิด ที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศ :  https://dms.kku.ac.th/file/download/pub/30976

สามารถติดต่อขอรับเอกสารแสดงความประสงค์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 -16.00 น. หรือดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/drive/folders/16hI9RTH4UtYQnS9jqDhUofBt1R5Io0Nb?usp=sharing
และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ได้ ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อ เพื่อขอรับเอกสารแสดงความประสงค์ และยื่นเอกสารแสดงความประสงค์ ได้ที่ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง อาคารศูนย์อาหารและบริการ 1 คอมเพล็กซ์ ชั้น 2 เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (เว้นวันหยุดราชการ)

โทร. 043-009 700 ต่อภายใน  42114, 42113

 อ่านรายละเอียดของประกาศ ผังพื้นที่ และดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/drive/folders/16hI9RTH4UtYQnS9jqDhUofBt1R5Io0Nb?usp=sharing

กลับหน้าหลัก

http://www.asset.kku.ac.th/2015/

Comments

comments